Müügi üldtingimused

ÜLDSÄTTED

 • Käesolevad müügitingimused (edaspidi Leping) reguleerib INTERNO PLAADIMAJA AS, registrikood 10614513 (edaspidi Müüja) ja klientide vahelisi õigussuhteid, sealhulgas sätestab kauba tellimise ning selle eest tasumise korra.
 • Lepingus toodud tingimused kehtivad kõikide Lepingu kehtivuse ajal teostatud kauba müügitehingute suhtes, välja arvatud, kui eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti.

KAUBA TELLIMINE

 • Klient esitab kauba tellimiseks Müüjale tellimuse suuliselt, e-kirjaga või muus vormis. Müüja koostab kliendi tellimuse alusel kauba osas pakkumise/tellimuse ning edastab selle kliendile.
 • Müüja poolt kliendile esitatud pakkumine/tellimus on käsitletav Müüja poolse pakkumusena tehingu sõlmimiseks ning see on kehtiv kolmkümmend (30) päeva pakkumise/tellimuse esitamisest, välja arvatud kui eritingimustes ei ole toodud teisiti.
 • Müügitehing loetakse pakkumises/tellimuses toodud kauba osas Müüja ja kliendi vahel sõlmituks pärast pakkumuses/tellimuses toodud ettemaksu laekumist Müüja pangakontole.

KAUBA HIND

 • Klient tasub kauba eest pangaülekandega Müüja arveldusarvele vastavalt pakkumuses/tellimuses toodule. Kliendi poolt kauba eest tasumisele kuuluv summa, ettemaksu suurus ning tasumise tähtaeg sätestatakse eritingimustes (üldjuhul pakkumises/tellimuses).
 • Kui eritingimustes ei ole toodud teisiti, tasub klient ettemaksuna viiskümmend protsenti (50%) tellitud kauba müügihinnast hiljemalt kahe (2) päeva jooksul alates Müüja poolt pakkumuse/ tellimuse või ettemaksuarve esitamisest.
 • Müüja omab õigust kauba müügihinda ühepoolselt muuta, kui kauba tootja muudab Müüjale kehtestatud hindu enne ettemaksu laekumist kliendilt Müüja arveldusarvele. Sel juhul on Müüjal õigus muuta kauba müügihinda proportsionaalselt kauba tootja poolt muudetud hindadele. Müüja teavitab klienti kauba müügihinna muutumisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui hinnamuutuse tulemusena suureneb kauba müügihind rohkem kui kümme protsenti (10%), võib klient oma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avaldusega Lepingust taganeda ühe (7) päeva jooksul alates Müüjalt hinnatõusu kohta teate saamisest.

KAUBA ÜLEANDMINE

 • Kauba üleandmise viis, tähtaeg ning kliendile kauba üleandmisega kaasneva transpordikulu suurus määratakse eritingimustes. Kliendile kauba üleandmise eelduseks on kauba müügihinna täielik laekumine Müüja arveldusarvele.
 • Kliendil on kohustus kaup vastu võtta eritingimustes toodud ajal ning kohas. Kauba juhusliku hävimise või kahjustamise riisiko läheb Müüjalt kliendile üle alates kauba kliendile üleandmise hetkest. Kui klient ei võta kaupa kokkulepitud kohas või ajal vastu, läheb kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko kliendile üle alates vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest.
 • Kauba omandiõigus läheb Müüjalt kliendile üle pärast kauba müügihinna täielikku laekumist Müüja arveldusarvele. Klient kannab kõik kauba eest tasumisega kaasnevad kulud (ülekandetasud, jne).
 • Kliendil on kohustus ostetud kaup viivitamatult üle vaatama või lasta üle vaadata. Klient ei või Kauba Lepingule mittevastavusele (ehk puudustele) tugineda, kui ta ei teavita sellest Müüjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahe (2) tööpäeva jooksul alates Kauba üleandmisest kliendile. Müüja ei vastuta täiendavalt müüdud Kaubal esinevate puuduste eest, millest klient oli või pidi olema teadlik ettemaksu tasumise hetkel.
 • Kui klient ei ole kaupa vastu võtnud seitsme (7) päeva jooksul alates kliendile kauba saabumisest teatamisest, on Müüjal õigus i) nõuda kliendilt kauba hoiustamise eest tasu summas kümme (10) eurot päevas ühe (1) ühiku või 1m2 (ruutmeetri) alusekoha kohta ja/või (ii) vastava kauba müümisest keelduda ja/või (iii) nõuda kliendilt Müüjale tekitatud kahju hüvitamist.

VASTUTUS

 • Müüja vastutab Lepingu rikkumise eest, kui rikkumine on tahtlikult põhjustatud.
 • Müüjal on kohustus Lepingule mittevastav kaup kas ümber vahetama või tagasi võtta. Müüja ei vastuta kauba ümber vahetamisega või tagasi võtmisega kliendile saamata jäänud tulu, tekkinud kulutuste (sealhulgas transportimise, paigaldamise või asendamisega seotud kulud), ega muude võimalike kahjude eest ega ole kohustatud vastavaid kahjusid hüvitama.
 • Klient on teadlik, et Müüja poolt müüdavad kaubad võivad oma omaduste (värvitooni, mõõtmete, jne) poolest erinevate tootmispartiide lõikes erineda. Tootmispartiide lõikes esinevaid võimalikke erinevusi kauba omadustes ei loeta kauba puuduseks ning see ei anna kliendile õigusi esitada Müüja vastu nõudeid.
 • Müüjal õigus nõuda kliendilt viivist null koma üks protsenti (0,1%) Kauba eest tasumisega viivitamise korral tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
 • Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata selle asjaoluga arvestamist, selle vältimist või selle tagajärgede ületamist (ehk vääramatu jõud). Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teist Poolt koheselt kirjalikult teavitama. Vääramatu jõu asjaolu ei välista pooli jõupingutuste rakendamisest vastavate asjaolude kõrvaldamiseks ning pooled peavad oma Lepinguliste kohustuste täitmist jätkama kohe, kui vääramatu jõu asjaolud on möödunud.

MÜÜGIGARANTII

 • Müüja poolt Lepingu alusel müüdud Kaubale kehtib müügigarantii, kui Kauba tootja on vastavale Kaubale garantii andnud. Müügigarantii kehtib:
 • Kauba tootja poolt sätestatud garantiitingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul;
 • kui Klient teostab edasisi töid vastavuses müüdud Kauba kasutamistingimustega;
 • kui Kauba paigaldust ja käitlemiseks ettevalmistamist teostab selleks kutsetõendit omav või Müüja poolt volitatud isik.

LÕPPSÄTTED

 • Lepingu üldtingimuste ja eritingimuste vastuolu korral lähtutakse eritingimustes sätestatust.
 • Müüjal on õigus vähemalt seitsme (7) päevase etteteatamisega Lepingu üldtingimusi ühepoolselt muuta. Lepingu üldtingimusetega on võimalik tutvuda Interno Plaadimaja kodulehel.
 • Kõik Lepinguga seotud teated edastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kontaktandmete (telefon, e-post, postiaadress) muutumisel edastab klient viivitamatult uued kontaktanded Müüjale kirjalikult. Müüja kontaktandmed on kättesaadavad Müüja kodulehel.
 • Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus, välja arvatud kollisiooninormid. Pooled lahendavad kõik Lepinguga seotud vaidlused kokkuleppel läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni tänava kohtumajas, Tallinnas, Eesti Vabariigis.

Käesolevad üldtingimused on kinnitatud.